آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی های ماهیانه در حوزه ی نقشه برداری مغزی برنامه ریزی شده توسط آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز

دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی های ماهیانه در حوزه ی نقشه برداری مغزی برنامه ریزی شده توسط آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز

سخنرانان و موضوعات:

 دکتر محمدرضا آی (رئيس آزمايشگاه، استاد ، مدير گروه فيزيک پزشکي و مهندسي پزشکي و رئيس مرکز تحقيقات تصويربرداري سلولي و مولکولي، دانشگاه علوم پزشکي تهران)

Dr_ Mohammadreza Ay

آقای دکتر آی به معرفی آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز، اهداف آن و خدمات ارائه شده توسط این آزمایشگاه پرداختند.

 دکتر حمیدرضا نقوی (دانشکده روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

naghavi

عنوان سخنرانی: استفاده از fMRI در مطالعه ی نحوه ی ایجاد معانی در مغز

 دکتر فاطمه یاوری (محقق پسادکتری، آزمایشگاه عصبی شناختی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

fatemeh

عنوان سخنرانی: استفاده از فناوریهای تحریک غیرتهاجمی مغز در مطالعات علوم اعصاب

چکیده: در سالهای اخیر، فناوری های تحریک غیرتهاجمی مغز به صورت وسیع در مطالعات نگاشت مغز استفاده شده اند. دو روش بسیار شناخته شده از این فناوریها، تحریک فراجمجمه ای مغناطیسی و الکتریکی (TMS و tES) می باشند. TMS بر اساس قانون القای الکترومغناطیسی فارادی جریانهای بسیار کوچکی در قشر مغز القا می کند. tES کلمه ای است که انواع مختلفی از تحریک ها شامل تحریک با جریان مستقیم (tDCS)، با جریان متناوب (tACS) و با جریان نویزی شکل (tRNS) را دربرمی گیرد. هر دو فناوری، بسته به پارامترهای تحریک، قادر به ایجاد تاثیرات مهاری و تحریکی هستند و در حوزه های بالینی نیز به کار گرفته شده اند. در این ارائه، تمرکز روی استفاده از این فناوریها در پژوهشهای علوم اعصاب است. این فناوریها می توانند تغییرات متمرکز و غیرمتمرکز روی مدارات عصبی ایجاد کرده و به این وسیله، برای مطالعه ی ارتباطات بین مغز و رفتار استفاده شوند. TMS به عنوان یک ابزار نگاشت مغزی با تفکیک پذیری مکانی و زمانی بسیار خوب، می تواند برای مطالعه ی مکان و زمان بندی فعالیتهای مغزی استفاده شود. بر خلاف فناوریهای تصویربرداری عصبی از مغز مانند fMRI، این ابزارها توانایی مطالعه ی روابط علّی بین رفتار و فعالیت را فراهم می کنند.