FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادهای آموزشی شاخه دانشجویی

22 تیر

اولین وبینار آموزشی از سلسله وبینارهای شاخه ی دانشجویی نقشه برداری مغز ایران