آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

درباره‌ی سخنرانان سومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه‌برداری مغز ایران

دکتر حامد اختیاری
عضو هیات علمی دپژوهشکده علوم شناختی
دکتر محمد اربابی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
دکتر رضا خسروآبادی
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید مهدی خلیق رضوی
انستیتو رویان
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی
دانشگاه تهران
دکتر گیو شریفی
دکتر گیو شریفی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دکتر میر شهرام صفری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دکتر محمدعلی عقابیان
دکتر محمدعلی عقابیان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دکتر حمید لطیفی
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد قدیری وصفی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دکتر فرشته معتمدی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دکتر سید حمیدرضا نقوی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دکتر مریم وزیری