آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کمیته اجرایی سمپوزیوم

شیما گلبرگ
شیما گلبرگ
دبیر اجرایی
مجتبی برزگر
مجتبی برزگر
مسئول هماهنگی کمیته علمی
فرید پروین
فرید پروین
مسئول امور تبلیغاتی و ثبت نام
محمدرضا خدایی
محمدرضا خدایی
مسئول اجرایی مسابقه ملی fMRI
محسن دادجو
محسن دادجو
مسئول شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز
محمدجواد درویشی
محمدجواد درویشی
مسئول اجرایی مسابقه ملی iBCIC
شیما گلبرگ
احمد شمسا
مسئول امور مهمانان خارجی و اسکان
زهرا قدیری
زهرا قدیری
مسئول روابط عمومی و امور مربوط به جشنواره
محمد قربانی
محمد قربانی
مسئول پشتیبانی و امور اجرایی
عبداله محمدیان
عبداله محمدیان
مسئول ارتباط با انجمن های علمی