آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

14 تیر

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS)

31 خرداد

کارگاه مهارتی MRI

23 خرداد

پنجمین کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

10 خرداد

کارگاه یک روزه مهارتی tDCS /tACS شامل: تئوری اصول دستگاه و آموزش عملی تحریک الکتریکی مغز

10 خرداد

کارگاه دو روزه مهارتی MRI

4 خرداد

آشنایی با کاربرد روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در درمان

28 اردیبهشت

کارگاه دو روزه آشنایی مبانی تئوري و عملی MRS در نوروایمیجینگ

27 اردیبهشت

کارگاه دو روزه آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS) در درمان

20 اردیبهشت

کارگاه دو روزه آشنایی با الکتروآنسفالوگرافی کمی (QEEG) و کاربرد آن در تشخیص و درمان

20 اردیبهشت

کارگاه سه روزه Source Localization