آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

13 تیر

کارگاه عملی آمار در محیط نرم افزار R روش های کاربردی در علوم شناختی

6 تیر

کارگاه بین المللی آشنایی با روش های تحریک الکتریکی و کاربرد بالینی، پژوهشی و مطالعات شناختی آن

6 تیر

نهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

23 خرداد

کارگاه MRI

20 خرداد

دوره آمادگی دومین مسابقه fMRI

9 خرداد

کارگاه مقدماتی MRI

22 اردیبهشت

کارگاه آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

20 اردیبهشت

کارگاه دو روزه QEEG

20 اردیبهشت

کارگاه یک روزۀ تحریک الکتریکی مغز (tES)-مشهد

19 اردیبهشت

کارگاه یکروزه آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، پیاده سازی، پردازش سیگنال و کاربردها