آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

6 تیر

کارگاه بین المللی آشنایی با روش های تحریک الکتریکی و کاربرد بالینی، پژوهشی و مطالعات شناختی آن

6 تیر

نهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

13 تیر

کارگاه عملی آمار در محیط نرم افزار R روش های کاربردی در علوم شناختی

14 تیر

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

19 تیر

دوره مهارتی آشنایی با مبانی تئوری و عملی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک(fNIRS)

21 تیر

دومین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

28 تیر

کارگاه یک روزه TMS

18 مرداد

کارگاه یک روزه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

25 مرداد

کارگاه نحوه نگارش یک مقاله علمی موفق با رعایت اصول در تحقیق در حوزه علوم شناختی