آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

29 آبان

دوره تئوری_عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

6 آذر

انجمن عصب روان شناسی ایران با همکاری آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

28 آذر

کارگاه تئوری و عملی تشریح مغز