آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

19 تیر

سیزدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

27 تیر

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

27 تیر

کارگاه دو روزه مبانی علوم شناختی و مغز

26 مرداد

کارگاه سه روزه تجزیه و تحلیل داده های MRI و fMRI با نرم افزار Freesurfer

15 آذر

ششمین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران