آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

23 آبان

دوره تخصصی نحوه تفسیر نقشه مغزی و کاربرد آن در تعیین پروتکل‌های درمانی