آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

30 آذر

کارگاه معرفی و کاربرد آزمون های ارزیابی شناختی در کارکردهای اجرایی

14 دی

کارگاه آموزشی ارزیابی حافظه

24 بهمن

دوازدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG