آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

3 مرداد

سلسله جلسات مشاوره حضوری توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

26 مرداد

سومین مدرسه تابستانه علوم شناختی با محوریت تحریک مغزی

26 مرداد

کارگاه سه روزه تجزیه و تحلیل داده های MRI و fMRI با نرم افزار Freesurfer

15 آذر

ششمین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران