آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

2 اردیبهشت

هفتمین جلسه از سلسله جلسات مشاوره پژوهشی توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز