آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

27 اردیبهشت

کارگاه دو روزه آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS) در درمان

20 اردیبهشت

کارگاه دو روزه آشنایی با الکتروآنسفالوگرافی کمی (QEEG) و کاربرد آن در تشخیص و درمان

20 اردیبهشت

کارگاه سه روزه Source Localization

8 اردیبهشت

کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

6 اردیبهشت

چهارمین کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

19 اسفند

کارگاه یک روزه " نگارش مقاله علمی موفق در زمینه علوم اعصاب و نقشه برداری مغز "

5 اسفند

آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS) در درمان

28 بهمن

دوره مهارتی ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغز

28 بهمن

آشنایی با روش های ثبت، پردازش و تحلیل سیگنال های مغزی (EEG) و کاربرد آن در درمان

20 بهمن

کارگاه يك روزه تئوري و عملی fMRI