آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

30 مرداد

کارگاه مهارتی مقدمات پردازش سیگنال های مغزی؛ تئوری و عملی

24 مرداد

کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP

24 مرداد

کارگاه یک روزه آشنایی با TMS & navigation system

19 مرداد

کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) ؛ تئوری و عملی

19 مرداد

کارگاه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

18 مرداد

کارگاه مهارتی مقدماتی پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) ؛ تئوری و عملی

17 مرداد

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت سیگنال

11 مرداد

کارگاه یک روزه آشنایی با TMS

11 مرداد

کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

10 مرداد

کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG)