آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

30 شهریور

کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

30 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال

29 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال

28 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) ؛ تئوری و عملی

27 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) تئوری و عملی

26 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با روش های تحریک مغزی (TMS, tES)؛ تئوری و عملی

25 شهریور

کارگاه مهارتی آشنايي و تشخيص بهتر تومورها با( DTI,DWI & DKI) ؛ تئوری و عملی

23 شهریور

کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی

22 شهریور

آشنایی با کاربرد روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در درمان

20 شهریور

کارگاه دو روزه نوروفیدبک