آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

20 اردیبهشت

کارگاه دو روزه QEEG

20 اردیبهشت

کارگاه یک روزۀ تحریک الکتریکی مغز (tES)-مشهد

19 اردیبهشت

کارگاه یکروزه آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، پیاده سازی، پردازش سیگنال و کاربردها

18 اردیبهشت

کارگاه دو روزه نوروفیدبک ( مشهد )

17 اردیبهشت

کارگاه یک روزه کاربرد ردیاب چشمی نورومارکتینگ - مشهد

16 اردیبهشت

کارگاه مهارتی تصویربرداری پیش کلینیکی MRI

15 اردیبهشت

کارگاه دو روزه EEG-ERP ( مشهد )

15 اردیبهشت

مدرسه بهاره علوم شناختی

13 اردیبهشت

کارگاه دو روزه نوروفیدبک

6 اردیبهشت

کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP