آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

19 تیر

دوره مهارتی آشنایی با مبانی تئوری و عملی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک(fNIRS)

14 تیر

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

13 تیر

کارگاه عملی آمار در محیط نرم افزار R روش های کاربردی در علوم شناختی

6 تیر

کارگاه بین المللی آشنایی با روش های تحریک الکتریکی و کاربرد بالینی، پژوهشی و مطالعات شناختی آن

6 تیر

نهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

23 خرداد

کارگاه MRI

20 خرداد

دوره آمادگی دومین مسابقه fMRI

9 خرداد

کارگاه مقدماتی MRI

22 اردیبهشت

کارگاه آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

20 اردیبهشت

کارگاه دو روزه QEEG