FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

28 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) ؛ تئوری و عملی

27 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) تئوری و عملی

26 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با روش های تحریک مغزی (TMS, tES)؛ تئوری و عملی

25 شهریور

کارگاه مهارتی آشنايي و تشخيص بهتر تومورها با( DTI,DWI & DKI) ؛ تئوری و عملی

23 شهریور

کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی

22 شهریور

آشنایی با کاربرد روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در درمان

20 شهریور

کارگاه دو روزه نوروفیدبک

7 شهریور

کارگاه مهارتی مقدمات پردازش سیگنال های مغزی؛ تئوری و عملی

30 مرداد

کارگاه مهارتی مقدمات پردازش سیگنال های مغزی؛ تئوری و عملی

24 مرداد

کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP