آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

29 خرداد

سومین نشست علمی کارگروه علوم اعصاب شناختی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

29 خرداد

اولین نشست کارگروه مهندسی عصبی

22 خرداد

سومین نشست کارگروه نورواسپرت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

21 خرداد

کارگاه کاربرد MRI و پروتکل های نوین در بررسی تشنج های مقاوم به درمان

8 خرداد

نشست کارگروه نوروسایکولوژی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

8 خرداد

سومین نشست کارگروه نورومارکتینگ شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

1 خرداد

نشست کارگروه علوم اعصاب محاسباتی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

15 اردیبهشت

کارگاه پردازش سریع در علوم اعصاب (High-performance computing in neuroscience)

14 اردیبهشت

کارگاه یک روزه بین المللی نورومارکتینگ

11 اردیبهشت

دومین نشست سالیانه شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران