آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

23 خرداد

کارگاه MRI

20 خرداد

دوره آمادگی دومین مسابقه fMRI

9 خرداد

کارگاه مقدماتی MRI

22 اردیبهشت

کارگاه آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

20 اردیبهشت

کارگاه دو روزه QEEG

20 اردیبهشت

کارگاه یک روزۀ تحریک الکتریکی مغز (tES)-مشهد

19 اردیبهشت

کارگاه یکروزه آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، پیاده سازی، پردازش سیگنال و کاربردها

18 اردیبهشت

کارگاه دو روزه نوروفیدبک ( مشهد )

17 اردیبهشت

کارگاه یک روزه کاربرد ردیاب چشمی نورومارکتینگ - مشهد

16 اردیبهشت

کارگاه مهارتی تصویربرداری پیش کلینیکی MRI