آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

24 مهر

سومین جلسه از سلسله جلسات مشاوره پژوهشی توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

24 مهر

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران برگزار می کند: دومین کارگاه از سری کارگاه های شاخه دانشجویی

23 مهر

پنجمین سمینار بین رشته ای دانشجویی

10 مهر

سخنرانی با موضوع : نوروسایکولوژی پردازش عدد و ریاضیات

3 مهر

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز برگزار می کند: چهارمین سمینار بین رشته ای دانشجویی

27 شهریور

چهاردهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

13 شهریور

سومین سمینار دانشجویی با عنوان ارزیابی های مغزی-شناختی

26 مرداد

سومین مدرسه تابستانه علوم شناختی با محوریت تحریک مغزی

26 مرداد

کارگاه سه روزه تجزیه و تحلیل داده های MRI و fMRI با نرم افزار Freesurfer

16 مرداد

نشست هم اندیشی بخش پژوهشی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران