آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

22 آذر

کارگاه یک روزه آشنایی با روش ردیابی چشم

22 آذر

کارگاه نکات مهم در انجام مطالعات fMRI

21 آذر

کارگاه مبانی تحلیل داده های EEG

6 آذر

سومین نشست شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

23 آبان

دوره تخصصی نحوه تفسیر نقشه مغزی و کاربرد آن در تعیین پروتکل‌های درمانی

7 آبان

دومین نشست شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

26 مهر

کارگاه دوروزۀ نوروفیدبک پیشرفته

26 مهر

کارگاه یک روزۀ سایکوفیزیک و psychtoolbox

25 مهر

کارگاه تئوری-عملی آشنایی با روش‌های نوین تصویربرداری تومورهای مغزی (MRI)

25 مهر

کارگاه تئوری-عملی پردازش تصاویر تانسور انتشار (DTI)