آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ششمین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

زمان 22 خرداد 1398
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 20 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار میکند:
از سری نشست های علمی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

ششمین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی
موضوع :فصل 49 و 50 فیزیولوژی انسانی گایتون
زمان: 22 خردادماه 1398
ساعت:14_16
مکان:آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
*شرکت در این نشست علمی برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان میباشد.