FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

وبینارها

8 مهر

آشنایی با مبانی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک و روند اخذ داده fNIRS

22 شهریور

مقدمه ای بر ثبت و پردازش سیگنال های وابسته به رخداد (ERP)

19 شهریور

مقدمه ای بر ثبت و پردازش الکترومیوگرافی سطحی (EMG)

12 شهریور

تسهیل پژوهشهای الکتروانسفالوگرام با استفاده از بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

12 شهریور

پروتزهای مغزی

6 شهریور

یادگیری عمیق برای تجزیه و تحلیل داده های پزشکی با پایتون- گوگل کولب

30 مرداد

مخزن داده های پزشکی: بایدها و نبایدها

27 مرداد

تعامل مدل سازی و تصویربرداری مغز

26 مرداد

روند ثبت و سفارش پروژه پژوهشی در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

21 مرداد

ساختار داده ها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران