آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

وبینارها ( گذشته )

18 آذر

هفتمین سمینارهای آموزشی برخط (وبینار) آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

8 مرداد

ششمین سمینارهای آموزشی برخط (وبینار) آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

15 تیر

پنجمین سمینارهای آموزشی برخط (وبینار) آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

4 خرداد

چهارمین سمینارهای آموزشی برخط (وبینار) آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

21 اردیبهشت

سومین سمینارهای آموزشی برخط (وبینار) آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

31 فروردین

سمینارهای آموزشی برخط (وبینار) آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

25 اسفند

سمینارهای آموزشی برخط (وبینار) آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

1 آبان

سمینارهای آموزشی برخط (وبینار) آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

7 اسفند

جلسه ششم از سلسله جلسات وبینار آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

30 بهمن

جلسه پنجم از سلسله جلسات وبینار آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز