آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

درسنامه ها

تعریف پالس سکانس: به مجموعه ای از توالی پالس، مجموعه ای از پالس های فرکانس رادیویی است که در مطالعات ام آرآی بصورت تکراری و مطابق با زمانبندی های برنامه ریزی شده اعمال می شود. پارامترهای زمان اکو و زمان تکرار از پارامترهای مورد استفاده می باشد.

الکتروانسفالوگرافی (32)

05 بهمن 1396 214 بازدید
چندین مؤلفه‌ی متمایز ERP در بازه‌ی زمانی موج P3 وجود دارند؛ مؤلفه‌ی P3a با بیشترین دامنه در نواحی جلویی و مؤلفه‌ی P3b با بیشترین دامنه در نواحی آهیانه‌ای. هر دو مؤلفه‌ی مذکور توسط شیفت‌های غیرقابل‌ پیش‌بینی و ...

الکتروانسفالوگرافی (31)

05 بهمن 1396 231 بازدید
در خصوص محرک بینایی، انحراف معمولا به جای جنبه زمانی از جنبه‌ی فضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الکتروانسفالوگرافی (30)

05 بهمن 1396 238 بازدید
چندین مؤلفه‌ی به وضوح متفاوت توسط پژوهشگران در باز‌ه‌ی زمانی دومین موج منفی اصلی شناسایی شده است.

الکتروانسفالوگرافی (29)

05 بهمن 1396 264 بازدید
Mismatch Negativity یا MMN زمانی ظاهر می‌شود که به آزمودنی‌ها یک رشته‌ی تکرارشونده از محرک‌های مشابه یا محرک‌های گاه‌به‌گاه نامنطبق (به طور مثال یک رشته از تعداد زیادی تن 800 هرتز و تن‌های گاه‌به‌گاه 1200 هرتز) ارائه شود
هنگامی که بواسطه tDCS تغییراتی در مغز رخ می دهد، این پتانسیل به وجود می آید که اثرات فعل و انفعالات دارویی نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
بسیاری از مطالعات tDCS تا کنون تاثیر مثبت تحریک آنودال بر روی DLPFC چپ در زمینه حافظه کاری را گزارش کرده اند. با مونتاژ الکترود متفاوت، مثلا تحریک دوطرفه آنودال در پری فرونتال و یا استفاده از کاتد در مکانی غیر از سر، این اثر ممکن است رخ ندهد و یا اینکه کاملا برعکس شود.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (28)

06 شهریور 1396 262 بازدید
بطور طبيعي تيزي هاي سيگنال هاي EMG خام شکل‌های تصادفي هستند. به اين معني که هیچ دو ثبت کاملا یکسان نخواهیم داشت.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (27)

06 شهریور 1396 389 بازدید
به سيگنال فيلتر نشده (به استثنا تقويت کننده ميان گذر) و پردازش نشده اي که MUAP هاي منطبق را رديابي مي کند

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (26)

06 شهریور 1396 237 بازدید
مشخصه های عضلات اسکلتي شامل خواص الکتريکي (قابليت تحريک و رسانايي) و خواص مکانيکي(قابليت انقباض، قابليت انبساط و کشسان بودن يا الاستيسيته) می باشند.