آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

درسنامه ها

برای کویل های دایرهای، جهت جریان در سیم پیچ (ساعتگرد یا پادساعتگرد) ابتدا باید انتخاب شود. نیمکره راست است ترجیحا با جریان ساعتگرد و نیمکره چپ، توسط جریان پادساعتگرد تحریک می‌شود. کویل تحریک باید به طور ثابت و مماس بر ناحیه تحریک قرار بگیرد.
گابا انتقال دهنده عصبی مهاري اصلی در مغز است و فعالیت آن اثرات بیوشیمیايی و رفتاري ناشی از برخی مواد مخدر از جمله کوکائین را متعادل می‌کند.
طی تحقیقات انجام شده، تغییرات تحريك‌پذيري مغز را در طول خستگی ماهیچه، بررسی نموده‌اند.
در انسان‌ها تنها 5% از فیبرهای راه قشری نخاعی از سلول‌های Betz ناحیه 4 منشاء می‌گیرند. مفهوم مسیر هرمی با الیاف صرفا با منشاء سلولهای Betz در قشر حرکتی اولیه باطل شده است.
ناحیه حرکتی در جلوی شیار مرکزی مماس با بخش شکنج پیش مرکزی(precentral gyrus) قرار دارد.
طبق اولین قانون فیک ، انتقال ماده J از جائی که به جای دیگر از طریق شیب غلظت c تعیین می گردد
در فیزیک به نوعی از حرکت تصادفی ذرات غوطه‌ور در سیال (مایع یا گاز) بر اثر بخورد این ذرات با اتم‌ها یا مولکول‌های سیال گفته می‌شود.
تصویرگیری پخش وزنی یا تصویرگیری دیفیوژن که به اختصار به آن DW-MRI گویند نوعی روش تصویرگیری ام آر آی است.
این پالس سکانس با افزودن یک پالس 180 درجه در ابتدای پالس سکانس اسپین اکو ایجاد می گردد. در این توالی یک مولفه زمانی به نام Time inversion به پارامترها افزوده خواهد شد که در واقع تاخیر زمانی بین اینورژن و تحریک است.