آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS)

استفاده از تحریک الکتریکی برای نخستین بار به استفاده از گربه ماهی ها، در روم و یونان باستان برمی گردد. آنها از ماهی های الکتریکی برای درمان سردرد استفاده می کردند.