آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS)

فوتوالکتریک داخلی بدین معناست که جذب فوتون توسط دیودهای نیمه رسانا منجر به تولید جفت الکترون-حفره می شود. این حامل ها مسئول آشکارشدن مجدد جریان نوری به شکل سیگنال الکتریکی می باشند.
سنسورهای نوری بر پایه CCD ها نیز گروهی دیگر از آشکارسازهای نوری می باشند که بر اساس اثر فوتوالکتریک داخلی کار می کند.
دستگاه های fNIRS موج پیوسته (CW) اغلب نیازمند افزایش فاصله بین منبع و آشکارساز می باشند، زیرا افزایش این فاصله اجازه ی مطالعه در عمق های بیشتر از مغز را می دهد. عبور فوتون نوری از بافت های با عمق بیشتر باعث می شود که اطلاعات بیشتری از فعالیت مغزی را در اختیار ما قرار دهد.
به طور کلی نتایج مطالعات نشان می دهد که انتخاب طول موج مناسب به نوع تحلیل و فرضیات ما بستگی دارد.
انتخاب طول موج مناسب که بتواند بهترین آشکارسازی را از اکسی و دئوکسی داشته باشد به عواملی نظیر تعداد طول موج های مورد استفاده، نوع ماده تحت تابش و تعداد و نوع کروموفرهای موجود در آن بستگی دارد.
یکی از نکات مهم در ساخت دستگاه های fNIRS انتخاب طول موج مناسب می باشد، به گونه ای که نور ساطع شده به درون بافت، بتواند بهترین نفوذ را داشته باشد بدون اینکه کاملا جذب شود.
امروزه استفاده از fNIRS در پژوهش های علوم اعصاب افزایش یافته و مطالعات بر روی کاربردهای کلینیکی آن نیز روبه رشد می باشد.
سیستم های NIRS از نظر تکنولوژی ساخت به سه دسته تقسیم می شوند: 1. Continuous wave(CW) 2. Time domain(TD) 3. Frequency domain (FD)
برخی از کاربرد های fNIRS به شرح زیر می باشد: 1- به عنوان سیستم پایش خون در مغز نوزادن استفاده می شود. 2- کاربرد در مطالعات BCI برای کمک به افراد معلولی که ...
NIR اطلاعات آناتومیک به ما نمی دهد اما مانند EEG, MEG با استفاده از آناتومی سر می تواند به ما نشان دهد که در کدام قسمت از مغز افزایش سیگنال داریم.