آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)

دامنه (پیک تا پیک) بهتر است در نظر درصد دامنه واکنش عضلات برانگیخته شده توسط تحریک supramaximal عصب محیطی عضله هدف میباشد.
برای کویل های دایرهای، جهت جریان در سیم پیچ (ساعتگرد یا پادساعتگرد) ابتدا باید انتخاب شود. نیمکره راست است ترجیحا با جریان ساعتگرد و نیمکره چپ، توسط جریان پادساعتگرد تحریک می‌شود. کویل تحریک باید به طور ثابت و مماس بر ناحیه تحریک قرار بگیرد.
گابا انتقال دهنده عصبی مهاري اصلی در مغز است و فعالیت آن اثرات بیوشیمیايی و رفتاري ناشی از برخی مواد مخدر از جمله کوکائین را متعادل می‌کند.
طی تحقیقات انجام شده، تغییرات تحريك‌پذيري مغز را در طول خستگی ماهیچه، بررسی نموده‌اند.
در انسان‌ها تنها 5% از فیبرهای راه قشری نخاعی از سلول‌های Betz ناحیه 4 منشاء می‌گیرند. مفهوم مسیر هرمی با الیاف صرفا با منشاء سلولهای Betz در قشر حرکتی اولیه باطل شده است.
ناحیه حرکتی در جلوی شیار مرکزی مماس با بخش شکنج پیش مرکزی(precentral gyrus) قرار دارد.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (28)

06 شهریور 1396 226 بازدید
بطور طبيعي تيزي هاي سيگنال هاي EMG خام شکل‌های تصادفي هستند. به اين معني که هیچ دو ثبت کاملا یکسان نخواهیم داشت.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (27)

06 شهریور 1396 252 بازدید
به سيگنال فيلتر نشده (به استثنا تقويت کننده ميان گذر) و پردازش نشده اي که MUAP هاي منطبق را رديابي مي کند

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (26)

06 شهریور 1396 174 بازدید
مشخصه های عضلات اسکلتي شامل خواص الکتريکي (قابليت تحريک و رسانايي) و خواص مکانيکي(قابليت انقباض، قابليت انبساط و کشسان بودن يا الاستيسيته) می باشند.