آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

درسنامه ها

تبدیل سیگنال پیوسته در زمان نیز باید گسسته شود (نمونه برداری). برای به دست آوردن نمایش نمونه قابل اعتماد از یک سیگنال پیوسته، فاصله نمونه برداری (TS) یا ...
تبدیل آنالوگ به دیجیتال (ADC) را می توان به عنوان اعمال یک شبکه بر یک سیگنال پیوسته بیان کرد که در آن سیگنال هم در دامنه و هم زمان گسسته می شود.
هدف تقویت در قسمت آنالوگ، افزایش سطح سیگنال برای مطابقت با محدوده ADC است.
اندازه گیری پتانسیل های زیستی ساده نیست، زیرا الکترودها خودشان مقاومت و ظرفیت قابل توجهی را تشکیل می دهند (شکل 1)، معمولا به عنوان امپدانس الکترود نشان داده شده است.
هدف از ست آپ اندازه گیری این است که تا حد امکان سیگنال های بیولوژیکی را تمیز (با حداقل نویز ممکن) اندازه گیری کند، بدون اینکه تعاملات قابل توجهی با وسیله اندازه گیری داشته باشد.
اکثر سیستم های استخراج را می توان به قطعات آنالوگ و دیجیتال تقسیم کرد...
ضبط مناسب داده برای پردازش سیگنال امری ضروری است. در هر ست آپ ضبط، دستگاه های متصل شده بهم و متصل شده به فرایند بیولوژیکی یک مجموعه ای را به نام زنجیره اندازه گیری تشکیل می دهند.
در طول این درسنامه، ما تکنیک های پردازش سیگنال را با سیگنال های واقعی بررسی خواهیم کرد.
ماهیت سیگنال های زیستی آنالوگ است (به عنوان مثال، به طور پیوسته هم در دامنه و هم در زمان).
فعالیت تک نورون ها می تواند با استفاده از میکروالکترودهایی با قطر نوک تقریبا یک میکرومتر ثبت شود.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading