آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: MRI عملکردی

نقشه‌ای سه بعدی از چگونگی پاسخ مغز به کلمات، می‌تواند راه‌های جدیدی را برای فهم و درمان خوانش پریشی و اختلالات گفتاری فراهم کند.
اخیرا سوگیری ناهشیار به موضوعی داغ تبدیل شده است و رویدادهای بسیاری با این موضوع در سراسر جهان گزارش شده‌اند.