آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: علوم کامپیوتر

با حمایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، سمپوزیوم روش‌های توسعه‌ی تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغز؛ کاربردهای بالینی و تحقیقاتی، به همراه کارگاه تخصصی از ۲۸ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ در دانشگاه شیراز برگزار شد.
سمپوزیوم روش‌های توسعه‌ی تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغز ؛ کاربردهای بالینی و تحقیقاتی، به همراه کارگاه تخصصی از ۲۸ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ با حمایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.
شانزدهمین رویداد جانبی سمپوزیوم، کارگاه عملی مدل‌سازی نورون؛ روش‌های ریاضی و پیاده‌سازی کامپیوتری، در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۷، از ساعت ۹ الی ۱۷ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و در محل آزمایشگاه برگزار شد.