آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: دانشگاه علوم پزشکی اراک

این نشست با هدف ایجاد و گسترش زمینه‌های مشترک همکاری‌های بلند مدت در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ و در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد.