FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها

17 بهمن

اولین نشست کتابخوانی کارگروه علوم اعصاب محاسباتی

11 بهمن

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان همدان)

6 بهمن

پنجمین نشست شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

2 بهمن

سومین نشست کارگروه نوروسایکولوژی شاخه دانشجویی:جلسه کتابخوانی موضوع: فصل اول کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان،ارائه مبحث نوروپلاستیسیتی،

2 بهمن

سومین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی شاخه دانشجویی:جلسه کتابخوانی موضوع:مروری بر آناتومی سیستم عصبی(کورتکس،مخچه،دیانسفال).

12 دی

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان 'گیلان)

29 آذر

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان کرمان و هرمزگان)

21 آذر

سمینار دو روزه کاربرد نقشه برداری مغز در ارزیابی و توانبخشی زبانی شناختی

17 مهر

سمینار یک روزۀ تصویربرداری مغز در روانپزشکی و پزشکی روانتنی

11 مهر

سمینار آموزشی-مهارتی ماشین بینایی و پردازش تصویر با رویکرد نقشه برداری مغز