FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها

22 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

18 اسفند

ششمین نشست ماهیانه شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

17 اسفند

کارگاه مبانی تحلیل داده های EEG و ERP

16 اسفند

کنفراس آموزشی در حوزه نقشه برداری مغز و فناوری های شناختی ویژه استان سیستان و بلوچستان

15 اسفند

سمینار سه روزۀ آموزشی-مهارتی(ویژه استان سیستان و بلوچستان)

15 اسفند

کنفرانس شاخه دانشجویی در حوزه نقشه برداری مغز و فناوری های شناختی ویژه استان سیستان و بلوچستان

15 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

14 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

8 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

1 اسفند

سمینار دو روزه ارزیابی های کلینیکی، شناختی و تصویربرداری مغز در بیماری صرع مقاوم به دارو