آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( پیش رو )

1 اسفند

سمینار دو روزه ارزیابی های کلینیکی، شناختی و تصویربرداری مغز در بیماری صرع مقاوم به دارو

8 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

15 اسفند

سمینار سه روزۀ آموزشی-مهارتی(ویژه استان سیستان و بلوچستان)

15 اسفند

کنفرانس شاخه دانشجویی در حوزه نقشه برداری مغز و فناوری های شناختی ویژه استان سیستان و بلوچستان

16 اسفند

کنفراس آموزشی در حوزه نقشه برداری مغز و فناوری های شناختی ویژه استان سیستان و بلوچستان

17 اسفند

کارگاه مبانی تحلیل داده های EEG و ERP