آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( پیش رو )

3 مرداد

سمینار تخصصی کاربرد نقشه برداری در جراحی تومورهای مغزی

6 شهریور

سمینار دو روزه آموزشی مهارتی (( ویژه استان لرستان ))

27 شهریور

سمینار دو روزه آموزشی مهارتی (( ویژه استان آذربایجان غربی ))