آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( پیش رو )

29 آذر

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان کرمان و هرمزگان)

12 دی

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان 'گیلان)