آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( گذشته )

27 اردیبهشت

سمینار یک روزۀ کاربرد نقشه برداری مغز در روانپزشکی

10 اسفند

سمینار یک روزۀ کاربرد نقشه برداری مغز در روانپزشکی

12 بهمن

سمینار یک روزه نقشه برداری مغز ویژه متخصصین و جراحان مغز و اعصاب

11 بهمن

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان کردستان وایلام)

27 دی

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان خوزستان)

6 دی

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان کرمان)

28 آذر

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان مازندران)

27 آذر

سمینار یک روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان قزوین)

18 آذر

سمینار رایگان یک روزۀ نورورادیولوژی در حوزه نقشه برداری مغز

5 آذر

سمینار نورومارکرهای کاربردی برای تشخیص و درمان بیماری های روانی