آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( گذشته )

12 بهمن

سمینار یک روزه نقشه برداری مغز ویژه متخصصین و جراحان مغز و اعصاب

11 بهمن

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان کردستان وایلام)

27 دی

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان خوزستان)

6 دی

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان کرمان)

28 آذر

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان مازندران)

27 آذر

سمینار یک روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان قزوین)

18 آذر

سمینار رایگان یک روزۀ نورورادیولوژی در حوزه نقشه برداری مغز

5 آذر

سمینار نورومارکرهای کاربردی برای تشخیص و درمان بیماری های روانی

24 آبان

سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان کرمانشاه)

5 مهر

ارزیابی و تشخیص اختلالات خواب: با رویکرد علوم اعصاب شناختی