آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( گذشته )

12 دی

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان 'گیلان)

29 آذر

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان کرمان و هرمزگان)

21 آذر

سمینار دو روزه کاربرد نقشه برداری مغز در ارزیابی و توانبخشی زبانی شناختی

17 مهر

سمینار یک روزۀ تصویربرداری مغز در روانپزشکی و پزشکی روانتنی

11 مهر

سمینار آموزشی-مهارتی ماشین بینایی و پردازش تصویر با رویکرد نقشه برداری مغز

10 مهر

سمینار آموزشی-مهارتی ویژۀ جراحان مغز و اعصاب با رویکرد نقشه برداری مغز

7 مهر

نشست ویژۀ متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشه برداری مغز

6 مهر

دومین سمینار آموزشی-مهارتی ویژۀ متخصصین رادیولوژی با موضوع نقشه برداری مغز

5 مهر

سمینار آموزشی-مهارتی ویژۀ متخصصین اعصاب کودکان با موضوع نقشه برداری مغز

16 تیر

سمینار یک روزۀ نقشه برداری مغز ویژه برندگان مسابقه دانش مغز