آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( گذشته )

15 اسفند

کنفرانس شاخه دانشجویی در حوزه نقشه برداری مغز و فناوری های شناختی ویژه استان سیستان و بلوچستان

15 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

14 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

8 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

1 اسفند

سمینار دو روزه ارزیابی های کلینیکی، شناختی و تصویربرداری مغز در بیماری صرع مقاوم به دارو

17 بهمن

اولین نشست کتابخوانی کارگروه علوم اعصاب محاسباتی

11 بهمن

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان همدان)

6 بهمن

پنجمین نشست شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

2 بهمن

سومین نشست کارگروه نوروسایکولوژی شاخه دانشجویی:جلسه کتابخوانی موضوع: فصل اول کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان،ارائه مبحث نوروپلاستیسیتی،

2 بهمن

سومین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی شاخه دانشجویی:جلسه کتابخوانی موضوع:مروری بر آناتومی سیستم عصبی(کورتکس،مخچه،دیانسفال).