آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( گذشته )

21 آذر

سمینار دو روزه کاربرد نقشه برداری مغز در ارزیابی و توانبخشی زبانی شناختی

17 مهر

سمینار یک روزۀ تصویربرداری مغز در روانپزشکی و پزشکی روانتنی

11 مهر

سمینار آموزشی-مهارتی ماشین بینایی و پردازش تصویر با رویکرد نقشه برداری مغز

10 مهر

سمینار آموزشی-مهارتی ویژۀ جراحان مغز و اعصاب با رویکرد نقشه برداری مغز

7 مهر

نشست ویژۀ متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشه برداری مغز

6 مهر

دومین سمینار آموزشی-مهارتی ویژۀ متخصصین رادیولوژی با موضوع نقشه برداری مغز

5 مهر

سمینار آموزشی-مهارتی ویژۀ متخصصین اعصاب کودکان با موضوع نقشه برداری مغز

16 تیر

سمینار یک روزۀ نقشه برداری مغز ویژه برندگان مسابقه دانش مغز

27 اردیبهشت

سمینار یک روزۀ کاربرد نقشه برداری مغز در روانپزشکی

10 اسفند

سمینار یک روزۀ کاربرد نقشه برداری مغز در روانپزشکی