آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( گذشته )

5 مهر

سمینار آموزشی-مهارتی ویژۀ متخصصین اعصاب کودکان با موضوع نقشه برداری مغز

16 تیر

سمینار یک روزۀ نقشه برداری مغز ویژه برندگان مسابقه دانش مغز

27 اردیبهشت

سمینار یک روزۀ کاربرد نقشه برداری مغز در روانپزشکی

10 اسفند

سمینار یک روزۀ کاربرد نقشه برداری مغز در روانپزشکی

12 بهمن

سمینار یک روزه نقشه برداری مغز ویژه متخصصین و جراحان مغز و اعصاب

11 بهمن

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان کردستان وایلام)

27 دی

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان خوزستان)

6 دی

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان کرمان)

28 آذر

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان مازندران)

27 آذر

سمینار یک روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان قزوین)