آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( گذشته )

27 شهریور

سمینار دو روزه آموزشی مهارتی (( ویژه استان آذربایجان غربی ))

6 شهریور

سمینار دو روزه آموزشی مهارتی (( ویژه استان لرستان ))

8 مرداد

دومین سمینار نیم روزه دانشجویی با محوریت علوم اعصاب بینایی

3 مرداد

سمینار تخصصی کاربرد نقشه برداری در جراحی تومورهای مغزی

26 تیر

سمینار بین رشته ای کاربردهای نوین نقشه برداری مغز

30 خرداد

سمینار مبانی و زمینه های پژوهشی و کاربردی نوروپسیکولوژی

10 اردیبهشت

سمینار تخصصی کاربرد نقشه برداری مغز در علوم اعصاب

7 اردیبهشت

دومین سمینار تصویربرداری در روانپزشکی و پزشکی روان تنی

22 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

18 اسفند

ششمین نشست ماهیانه شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران