آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

زمان چهارشنبه 15 اسفند1397
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده -1 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند :

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز 

اولین نشست کارگروه علوم اعصاب شناختی

زمان:چهارشنبه 15 اسفند1397
ساعت: 15_17

سرفصل:
The Student's Guide to cognitive Neuroscience, JAMIE WARD (3rd Ed.)
Introducing cognitive neuroscience

مکان:آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

شرکت در این نشست علمی رایگان می باشد.