آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها

30 خرداد

سمینار مبانی و زمینه های پژوهشی و کاربردی نوروپسیکولوژی

10 اردیبهشت

سمینار تخصصی کاربرد نقشه برداری مغز در علوم اعصاب

7 اردیبهشت

دومین سمینار تصویربرداری در روانپزشکی و پزشکی روان تنی

5 اردیبهشت

سمینار نقشه برداری در جراحی تومورهای مغزی

22 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

18 اسفند

ششمین نشست ماهیانه شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

17 اسفند

کارگاه مبانی تحلیل داده های EEG و ERP

16 اسفند

کنفراس آموزشی در حوزه نقشه برداری مغز و فناوری های شناختی ویژه استان سیستان و بلوچستان

15 اسفند

سمینار سه روزۀ آموزشی-مهارتی(ویژه استان سیستان و بلوچستان)

15 اسفند

کنفرانس شاخه دانشجویی در حوزه نقشه برداری مغز و فناوری های شناختی ویژه استان سیستان و بلوچستان