آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها

10 اردیبهشت

سمینار تخصصی کاربرد نقشه برداری مغز در علوم اعصاب

5 اردیبهشت

سمینار نقشه برداری در جراحی تومورهای مغزی

1 اردیبهشت

دومین سمینار تصویربرداری در روانپزشکی و پزشکی روان تنی

22 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

18 اسفند

ششمین نشست ماهیانه شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

17 اسفند

کارگاه مبانی تحلیل داده های EEG و ERP

16 اسفند

کنفراس آموزشی در حوزه نقشه برداری مغز و فناوری های شناختی ویژه استان سیستان و بلوچستان

15 اسفند

سمینار سه روزۀ آموزشی-مهارتی(ویژه استان سیستان و بلوچستان)

15 اسفند

کنفرانس شاخه دانشجویی در حوزه نقشه برداری مغز و فناوری های شناختی ویژه استان سیستان و بلوچستان

15 اسفند

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز