آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مسابقات علمی ( پیش رو )

15 شهریور

دومین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (iBCIC2018)