آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (29)

در مطالعه ی دیگری توسط Suto و همکارانش، باfNIRS و استفاده از تکلیف VFT جهت نشان دادن تغییرات اکسی هموگلوبین در فرونتال، داده های افراد اسکیزوفرنی با افراد افسرده مقایسه شد.

کاربردهای fNIRS- اسکیزوفرنی:

در مطالعه ی دیگری توسط Suto و همکارانش، باfNIRS و استفاده از تکلیف VFT جهت نشان دادن تغییرات اکسی هموگلوبین در فرونتال، داده های افراد اسکیزوفرنی با افراد افسرده مقایسه شد. به طور مشخص در افراد افسرده افزایش بسیار کمتری در میزان اکسی هموگلوبین در نیمه اول تکلیف مشاهده شد، در حالیکه افراد دارای اسکیزوفرنی در ابتدای تکلیف یک کاهش کوچک مشاهده شده و سپس مجددا تا پس از تکلیف نیز افزایش یافته است.

کاهش غلظت اکسی هموگلوبین در حالت افسردگی با مطالعات دیگر که بر روی DLPFC و به کمک دیگر مدالیته های تصویربرداری مانند PET و SPECT و fMRI انجام گرفته است و کاهش متابولیسم و جریان خون در آن ناحیه را گزارش کرده اند، همخوانی دارد. این در حالیست که این نتایج برای هایپوفرونتالتی (hypofrontality) مشاهده شده در افراد اسکیزوفرنی در هنگام اجرای تسک، رخ نداده است .

Hypofrontality: از لحاظ علمی این باور وجود دارد که اساس بیماری اسکیزوفرنی، پدیده‌ای است به نام هایپوفرونتالیتی (Hypofrontality).به طور خیلی خلاصه می‌توان این پدیده را اینگونه تعریف کرد:
کاهش غیر‌طبیعی سرعت شلیک نورون‌های بخش پری‌فرونتال (Prefrontal) کورتکس مغز.

ارسال دیدگاه

loading