آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (44)

پس از آشنائی با شکل تصاویر وزنی در دیفیوژن و نقشه های آن، حال باید دانست که هنگامی که یک توالی حساس به انتشار برای یک کنتراست مناسب انتخاب می شود، باید یک طرح کدگذاری فضایی انتخاب شود.

پس از آشنائی با شکل تصاویر وزنی در دیفیوژن و نقشه های آن، حال باید دانست که هنگامی که یک توالی حساس به انتشار برای یک کنتراست مناسب انتخاب می شود، باید یک طرح کدگذاری فضایی انتخاب شود.

تبدیل فوریه دوبعدی( 2DFT ) قطعا ساده ترین حالت پیاده سازی این روش تصویربرداری است.

با این حال هنگامی که یک سکانس با یک پالس گرادیانی بزرگ به حرکت حساس می شود، در پالس های دیفیوژن وقتی جسم حرکت می کند از طریق تبدیل فوریه یک مشکل اساسی رخ می دهد. در حالی که انتشار بدلیل ماهیت غیر واقعی آن باعث افزایش دامنه اکو بدون تغییر فاز می گردد، حرکت یا جریان بدون از دست دادن سیگنال باعث تغییر فاز اکو می گردد.

آرتی فکت ها منجر به ایجاد اختلاف بین سیکل ها ( و خطوط مربوط به فضای K) در یک توالی تصویربرداری می شوند که به طور پیوسته در زمان بدست می آیند.

در یک تبدیل فوریه ساده سکانس MRI ، گرادیان انتخاب برش در وهله اول در جهت عمود بر صفحه مطلوب تصویربرداری اعمال می گردد و یک پالس RF انتخابی برای تولید مغناطش عرضی بکار می رود.

اگر یک آزمون DWI که مطابق گراف قبلی درحال انجام باشد، (بدون اعمال پالس اولیه π/2 ، که برش مورد نظر قبلا تحریک شده است) با یک تنظیم گرادیانی خاص استفاده شود، مساحت گرادیان های بکار رفته باید بزرگتر از گرادیان های تصویربرداری باشد. به طوری که تضعیف انتشاری آنها باعث مقادیر بزرگتری از آنچه موجب گرادیان های تصویربرداری می شود، گردد.

پس از وزن گذاری انتشاری، یک جهت در صفحه تحریکی برای کدگذاری فاز انتخاب می شود که در این جهت یک گرادیان بکار می رود. سپس جمع آوری داده بوسیله یک گرادیان خواندن (عمود بر گرادیان کدگذاری و همزمان) انجام می گیرد،

این عمل چندین بار انجام می گیرد تا گرادیان فاز بتواند داده های کافی را برای تبدیل فوریه و بازسازی تصویر فراهم آورد.آزمون حداقل دوبار در DWI و هفت بار در در DTI در جهات مختلف نیاز به تکرار دارد.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو