آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (43)

طبق فرمول های گفته شده برای اندازه گیری ضریب انتشار، نیاز به حداقل دو حلقه مغناطیسی با گام مختلف است ( اگر چه بیش از دو به دقت بیشتری منتج می گردد) که میرایی آنها در یک توالی محاسبه شود.

طبق فرمول های گفته شده برای اندازه گیری ضریب انتشار، نیاز به حداقل دو حلقه مغناطیسی با گام مختلف است ( اگر چه بیش از دو به دقت بیشتری منتج می گردد) که میرایی آنها در یک توالی محاسبه شود.

مغناطش طولی در امتداد محور خود طی فرآیندی مارپیچی در یک انتها نسبت به طرف دیگر بدلیل گرادیان موجود کندتر می شود. این موجب می شود مغناطش پس از پایان پالس گرادیان به یک حالت مارپیچی کامل تبدیل شود.

MRI

رشته پالس گرادیانی اسپین اکو (PGSE) سکانسی است که برای اندازه گیری انتشار مورد استفاده قرار می گیرد. اثر آن تولید یک مغناطش است که در یک فاصله زمانی تقریبی ∆ برای تضعیف از طریق انتشار تحت تاثیر قرار می گیرد.

با تکرار این سکانس برای یکسری از مغناطش های مارپیچ با گام های مختلف، تضعیفی بین 10 تا 90 درصد ضریب انتشار، D، رخ می دهد. ( رجوع به جلسات 34 تا 36 )

اولین ویژگی سکانس وجود یک پالس RF ، π/2 است که موج مغناطش طولی را به صفحه عرضی شیفت می دهد. در یک آزمایش تصویربرداری، این پالس RF یک پالس انتخابی است که اثر تحریک فقط در صفحه مغناطش طولی دارد.

  • a) انتقال مغناطش طولی به صفحه عرضی از طریق پالس اول
  • b) اعمال یک پالس گرادیان برای مارپیچی کردن محور مغناطش
  • c) تغییرات کایرال (سه بعدی غیرمتقارن) بدلیل پالس دوم
  • d) خنثی کردن مغناطش طولی با اعمال یک پالس گرادیانی دوم

MRI

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو