آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (42)

بطور خلاصه در ADC Map: مناطق تاریک: انتشار آب کندتر - موانع زیاد برای حرکت و یا افزایش ویسکوزیته در نواحی مربوطه مناطق روشن: پخش آب سریع تر، شدت پیکسل متناسب با میزان انتشار تشخیص احتمالی: سکته MCA چپ

MRI

بطور خلاصه در ADC Map:

مناطق تاریک: انتشار آب کندتر - موانع زیاد برای حرکت و یا افزایش ویسکوزیته در نواحی مربوطه

مناطق روشن: پخش آب سریع تر، شدت پیکسل متناسب با میزان انتشار

تشخیص احتمالی: سکته MCA چپ

MRI

بطور خلاصه در DWI:

مناطق تاریک: انتشار (دیفیوژن ) افزایش پیدا کرده

مناطق روشن: انتشار (دیفیوژن) کاهش پیدا کرده

MRI

بطور خلاصه در eADC Map:

مناطق روشن: انتشار (دیفیوژن) کاهش پیدا کرده اما شدت روشنائی در تصاویر وزنی DWI بیشتر است.

MRI

ارسال دیدگاه

loading