آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (41)

همانطور که در قسمت های پیش گفته شد، ضایعاتی که بر روی تصاویر DWI روشن هستند، همه محدودیت انتشاری ندارند.

همانطور که در قسمت های پیش گفته شد، ضایعاتی که بر روی تصاویر DWI روشن هستند، همه محدودیت انتشاری ندارند. برخی از آنها مقدار T2 طولانی مدت دارند که به تصویر DW نفوذ کرده و پدیده "درخشش T2 " بوجود می آید. برای شناخت آن از نقشه ADC به طور معمول کمک گرفته می شود. با این حال، نقشه ADC دارای یک مقیاس خاکستری در مقابل تصویر DW است و ممکن است منجر به سردرگمی شود.

برای غلبه بر نیاز به نگاهی به دو مجموعه تصاویر مختلف انتشار، در سال 1998 جیم پرونزال و همکارانش یک تصویر نمائی پیشنهاد کردند که به سادگی تصویر b0 با تصویر معمول DW تقسیم شده بود.

ضریب پراکنش آشکار نمائی (eADC): یکی دیگر از پارامترهای DWI است که توسط معادله زیر محاسبه می شود:

MRI

جایی که Sb و S0 شدت سیگنال DWI است، زمانی که به ترتیب حساسیت به دیفیوژن وجود دارد و ندارد؛ b حداکثر b_value سکانس DWI و e ثابت ریاضی بر اساس منطق لگاریتمی است، با محاسبه نسبت شدت سیگنال، میزان محدودیت انتشار به طور مثبت با مقدار eADC مرتبط است. بنابراین، ناحیه با محدودیت انتشار بیشتر مانند سرطان پروستات ممکن است نشان دهنده افزایش شدت نسبی (مقدارeADC بالا) نسبت به منطقه مجاور با محدودیت انتشار کمتر (مقدار eADC کم) در نقشه eADC باشد.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو