آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (39)

عدم فعالیت پمپ سدیم_پتاسیم و سایر پمپ های یونی: شامل از دست دادن شیب یونی در سراسر غشاء، جابجائی آب خالص از فضای خارج سلولی به فضای...

کانیزم کاهش دیفیوژن در سکته مغزی حاد :

1. عدم فعالیت پمپ سدیم_پتاسیم و سایر پمپ های یونی: شامل از دست دادن شیب یونی در سراسر غشاء، جابجائی آب خالص از فضای خارج سلولی به فضای داخل سلولی و همچنین تغییرات نسبی حجم در داخل و خارج سلول.

2. کاهش فضای خارج سلولی: به علت تورم سلولی که به موجب آن سطح غشاء دارای پیچ خوردگی کمتری می گردد.

3. کاهش گردش سیتوپلاسم داخل سلولی / میکرو جریان

4. افزایش ویسکوزیته داخل سلول بدلیل از بین رفتن برخی اجزاء

6. کاهش دما

تمام DWI ها باید با نقشه یADC و یا تصاویر نمائی eADC بررسی شوند،

به منظور تشخیص های افتراقی مناسب استفاده از این نقشه ها به همراه تصاویری با DWI روشن ضروری است.

در ضایعات ایسکمیک حاد با انتشار محدود، اثرT2 و انتشار هر دو موجب افزایش DWI می شود.

ضایعات با انتشار محدود شده نیز در نقشه های eADC بصورت سیگنال بالا نمایش داده می شود؛ اما در مقایسه با DWI روشنی کمتری بخاطر عدم وجود اثر T2 دارند. این ضایعات در نقشه های ADC تاریک رویت می شوند.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو