آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (36)

ساده شده ی پالس های سکانس گرادیان اسپین اکو نشان داده، که یک جفت گرادیان برای اجرای " Diffusion-encoding " طی زمان TE اعمال شده است.

ساده شده ی پالس های سکانس گرادیان اسپین اکو نشان داده، که یک جفت گرادیان برای اجرای " Diffusion-encoding " طی زمان TE اعمال شده است.

هر گرادیان به مدت زمان δ و قدرت G(معمولا در واحد mT/m ) طول می کشد؛ فاصله زمانی بین هرجفت اعمال به اندازه ∆ است.

شدت سیگنال حاصل شده نیز از رابطه زیر محاسبه می گردد :

که ADC ضریب انتشار ظاهری ماده و b فاکتور گرادیان است.


فاکتور b به پارامترهای گرادیان ( ∆، δ و G ) وابسته است و طبق فرمول ما می توانیم با افزایش هر کدام از پارامترهای فاصله بین دو گرادیان ∆،زمان δ و قدرت گرادیان G بطور نسبی وزن دیفیوژن(DW ) را افزایش دهیم.

حال هنگامی که هر اسپین تحت تاثیر میدان انتشاری قرار می گیرد (علاوه بر میدان ثابت) چرخش هر اسپین به واسطه تغییر میدان متفاوت می شود، به این ترتیب هم ترازی چرخش ها از بین می رود.

از آنجا که سیگنال اندازه گیری شده حاصل مجموع سیگنال های کوچک از هر اسپین منحصربفرد است، همین غیرهم ترازی باعث کاهش شدت سیگنال می شود بنابراین فواصل طولانی تر انتشار شدت کمتری دارند.

اثر گرادیان های قوی در تصاویر دیفیوژنی:

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید با افزایش قدرت گرادیان ها اسپین ها سریعتر دچار دفاز شدن می شوند، بنابراین زمان اکو (TE) کوتاهتر و شدت سیگنال قوی تر می شود.

  • افزایش SNR
  • کاهش زمان TE و زمان تصویربرداری
  • توانائی تمایز مواد منتشره با درجات ضعیف


اثر گرادیان های قوی در تصاویر دیفیوژنی:

تمایز دستگاه های مختلف در انجام این تصویربرداری :


تمایز دستگاه های مختلف در انجام این تصویربرداری

بطور کلی دستگاه های با ابعاد کوچکتر و میدان های قوی به مراتب دارای قدرت گرادیان های بیشتری می باشند.

پروژه ها بسمت افزایش قدرت گرادیان ها :


پروژه ها بسمت افزایش قدرت گرادیان ها

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو