آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مشاورین اجرایی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر بیک زاده

دکتر بیک زاده

مشاور حقوقی
دکتر رضا خسروآبادی

دکتر رضا خسروآبادی

مشاور سرور محاسباتی
علیرضا خسروی

علیرضا خسروی

مشاور امور مالی
آقای رومی

آقای رومی

عضو هیات اجرایی و مشاور
مجتبی شجاعی

مجتبی شجاعی

عضو هیات اجرایی و مشاور
فرح انگیز عبدالله زاده

فرح انگیز عبدالله زاده

مشاور منابع انسانی
خانم قنبری

خانم قنبری

مشاور بودجه