آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مدیریت پژوهش و فناوری (به ترتیب حروف الفبا)

پریوش پورعباسی

پریوش پورعباسی

مسئول آزمایشگاه های تحریک و سیگنال
دکتر منصور فاتحی

دکتر منصور فاتحی

مسئول بایوبانک نقشه برداری مغز ایران
میلاد باستانی

میلاد باستانی

کارشناس MRI ( پاره وقت )
مجتبی برزگر

مجتبی برزگر

کارشناس آزمایشگاه MRI ( پاره وقت )
رقیه بهاره برزویی

رقیه بهاره برزویی

پزشک مقیم ( پاره وقت )
فتانه پورک پور

فتانه پورک پور

کارشناس بایوبانک ( پاره وقت )
شایان جلیل پور

شایان جلیل پور

کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
مجتبی حاجیان

مجتبی حاجیان

کارشناس پردازش سیگنال
محمد رضا خدایی

محمد رضا خدایی

کارشناس پردازش تصویر ( پاره وقت )
سپیده خنیوه

سپیده خنیوه

کارشناس پردازش سیگنال( پاره وقت )
امیرحسین رسولی

امیرحسین رسولی

کارشناس پردازش تصویر ( پاره وقت )
بهاره سیاهلو

بهاره سیاهلو

کارشناس بایوبانک ( پاره وقت )
نرگس صادق بیگی

نرگس صادق بیگی

کارشناس آزمایشگاه TMS/TES
ناصر صافی

ناصر صافی

پزشک مقیم ( پاره وقت )
فاطمه عطاری

فاطمه عطاری

پزشک مقیم ( پاره وقت )
مهدی قیاسی

مهدی قیاسی

کارشناس MRI ( پاره وقت )
شقایق کریمی

شقایق کریمی

کارشناس آزمایشگاه EEG
محسن کهن پور

محسن کهن پور

کارشناس MRI ( پاره وقت )
سوسن کهزاد

سوسن کهزاد

کارشناس آزمایشگاه FNIRS
هنگامه مرزبانی

هنگامه مرزبانی

کارشناس پردازش تصویر ( پاره وقت )
وصال مؤید

وصال مؤید

کارشناس پردازش سیگنال
فروغ نجفی

فروغ نجفی

کارشناس ثبت و پردازش سیگنال
پگاه وفایی

پگاه وفایی

پزشک مقیم ( پاره وقت )
حمیده وفاییان

حمیده وفاییان

کارشناس MRI ( پاره وقت )