آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

حراست و خدمات (به ترتیب حروف الفبا)

مصطفی پیرزیاد

مصطفی پیرزیاد

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۲۰
pirziad@nbml.ir
واحد خدمات
حسن حق دوست

حسن حق دوست

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۰۲
haghdoost@nbml.ir
واحد حراست
محمد طاهر خوش قلب

محمد طاهر خوش قلب

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۰۲
khoshghalb@nbml.ir
واحد حراست
میلاد صحرایی

میلاد صحرایی

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۰۲
sahraei@nbml.ir
واحد حراست
مصطفی عاقلی

مصطفی عاقلی

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۲۰
agheli@nbml.ir
کارپرداز