آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رئیس و معاونین

دکتر محمد رضا آی

دکتر محمد رضا آی

استاد، دکترای فیزیک پزشکی و دکترای پرتوپزشکی
ریاست آزمایشگاه
دکتر حسین قدیری

دکتر حسین قدیری

استادیار، دکترای فیزیک پزشکی
معاون اداری و مالی/مدیر ترویج و آموزش
دکتر غلامعلی حسین زاده

دکتر غلامعلی حسین زاده

استاد، دکترای مهندسی برق
معاون پژوهش و فناوری