آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رئیس و معاونین

دکتر محمد رضا آی

دکتر محمد رضا آی

استاد، دکترای فیزیک پزشکی و دکترای پرتوپزشکی
021-88225396-9,ext 104
ay@nbml.ir
رئیس
دکتر حسین قدیری

دکتر حسین قدیری

استادیار، دکترای فیزیک پزشکی
88225396-9 , ext 104
ghadiri@nbml.ir
معاون اداری و مالی/مدیر ترویج و آموزش
دکتر غلامعلی حسین زاده

دکتر غلامعلی حسین زاده

استاد، دکترای مهندسی برق
88225396-9 , ext 104
ghzadeh@nbml.ir
معاون پژوهش و فناوری