آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

معاونت اداری و مالی (به ترتیب حروف الفبا)

سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مدیر امور مالی
شیما گلبرگ

شیما گلبرگ

مدیر ارتباط با مشتری
حسن آقا طیب

حسن آقا طیب

مسئول امور اداری
حسام خرازی

حسام خرازی

مسئول IT
زهرا قدیری

زهرا قدیری

مسئول روابط عمومی
محمد عطایی

محمد عطایی

مسئول امور پشتیبانی
محمد قربانی

محمد قربانی

مسئول حسابداری
علیرضا مظلومین

علیرضا مظلومین

مسئول برنامه و بودجه و تضمین کیفیت
ماهک اصولی

ماهک اصولی

امور خبرنامه الکترونیکی ( پاره وقت )
رضا بهرامی گرجی

رضا بهرامی گرجی

امور خبرنامه الکترونیکی ( پاره وقت )
فرید پروین

فرید پروین

کارشناس ارتباط با مشتری
مریم پورقناد

مریم پورقناد

امور خبرنامه الکترونیکی ( پاره وقت )
حسین حقدوست

حسین حقدوست

کارشناس پشتیبانی
یاسمن خسروی

یاسمن خسروی

کارشناس حسابداری ( پاره وقت )
محسن دادجو

محسن دادجو

کارشناس ترویج و آموزش ( پاره وقت )
مهدیس سادات ذاکری

مهدیس سادات ذاکری

کارشناس ارتباط با مشتری ( پاره وقت )
وحیده رادفر

وحیده رادفر

کارشناس اداری
حمید رجبی

حمید رجبی

کارشناس پشتیبانی
کیهان رستمی

کیهان رستمی

کارشناس ارتباط با مشتری
سالار شبان

سالار شبان

کارشناس ارتباط با مشتری
مجید صابری

مجید صابری

کارشناس سرور محاسباتی ( پاره وقت )
مصطفی عاقلی

مصطفی عاقلی

کارشناس پشتیبانی
امیر عباس نژاد

امیر عباس نژاد

کارشناس IT ( پاره وقت )
هادی فرحمند

هادی فرحمند

کارشناس ترویج و آموزش
هانیه قائم پناه

هانیه قائم پناه

کارشناس ارتباط با مشتری ( پاره وقت )
فاطمه کریمی

فاطمه کریمی

کارشناس حسابداری
سید علیرضا گنجی

سید علیرضا گنجی

کارشناس حسابداری
عبدالله محمدیان

عبدالله محمدیان

کارشناس ترویج و آموزش ( پاره وقت )
ندا محمودی

ندا محمودی

امور خبرنامه الکترونیکی ( پاره وقت )
فرناز میثاقی فرد

فرناز میثاقی فرد

کارشناس دفتر ریاست
وحیده واجدی مجرد

وحیده واجدی مجرد

کارشناس ترویج و آموزش ( پاره وقت )
مهدیه السادات هاشمی

مهدیه السادات هاشمی

کارشناس اداری