آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رئیس و معاونین

دکتر محمد رضا آی
ریاست آزمایشگاه
دکتر حسین قدیری
معاون اداری و مالی
دکتر غلامعلی حسین زاده
معاون پژوهش و فناوری